*Winter*, V.Barhatkov by Vitold Barhatkov

Impressionist Painting*Winter*,Vitold Barhatkov
Impressionist Painting*Winter* made by Vitold,Oil,Canvas,46 x 56-1/2sm

Portfolio Entries