*Lilacks* Still Life by Vitold Barhatkov

Painting, "Lilack's", Vitold Barhatkov, Signed, 18 x 14 Inches

Portfolio Entries