Lilack's 1 by Vitold Barhatkov

Impressionist Painting *Lilack's 1, V.Barhatkov Impressionist Painting *Lilack's*,1971, Oil,Artist board, 50 x 78 sm, Vitold Barhatkov

Portfolio Entries