Izya Shlosberg

Izya Shlosberg

Location: Unknown


Portfolio:

Portfolio I

 Music “ Music”

oil on canvas, 24x36"

 A Sad Fish “ A Sad Fish”

oil on canvas, 48x24"

Angel “Angel”

oil on canvas, 22x28"

Evening “Evening”

oil on canvas, 22x28"