Elena Dobrovolskaya

Elena Dobrovolskaya

Location:


Portfolio:

Elena Dobrovolskaya

Great expectations “Great expectations”

30" x 24", oil on canvas, 2016

DJ James “DJ James”

30" x 24", oil on canvas, 2017

Last happy summer (self-portrait) “Last happy summer (self-portrait)”

31,5" x 43,5", oil on canvas, 2016

Rachel's dreams “Rachel's dreams”

30" x 24", oil on canvas, 2017

Loneliness “Loneliness”

40" x 30", oil on canvas, 2017