Evgeny Guselnikov


Portfolio:

GUSELNIKOV

Evgenyi17@yandex.ru

fishing “fishing”

85х110cm,oil on canvas, 1998

red fields “red fields”

73х100cm,oil on canvas, 1999

averon “averon”

80х240cm,oil on canvas, 2003

pyramid “pyramid”

50х50cm, paper

coquette “coquette”

81х64cm, oil on canvas, 1999.