Alpagut Ayberk

Alpagut Ayberk

Location: Turkey

R. Alpagut AYBERK was born in 1976 in Istanbul.

1998 - 2001 Received his B.F.A. from Mehmet MAHIR ,Sükrü AYSAN, Cihat ARAL, Tanju DEGIRMENCI
Mimar Sinan University, Faculty of Fine Arts, Painting Department

Exhibitions

Group Exhibitions
2000 - MSÜ Mimar Sinan Gallery
2001 - MSÜ Osman Hamdi Bey Gallery
2001 - Koç Museum
2002 - Beyoglu Art Gallery
2003 - Opening Exhibition, Munster Kunts Academy
2003 - Opening Exhibition, Akademi Art, Yalova
2004 - Büyükçekmece Art Festival
2008 - Bulding Exhibitions, Arda
2010 – CDA Projects– YOUNG FRESH DIFFERENT
2011 – Word Art Games - Croatia
2012 DARDANIA ART EXPEDITION International Collective Exhibition, Gjilan / Kosovo
2012 AUTUMN SALON VIII International Collective Exhibition, Gjilan / Kosovo
2013 Tuyap Art Fair - ?stanbul


Portfolio:

Coincidence

?nsanlar?n ya?amlar?ndaki tercihleri, kendi inisiyatiflerindeki tercihler gibi görülebilir. Ancak o tercih noktas?na gelirlerken etraflar?nda onlardan ba??ms?z, ki?iye etki eden olaylar sin silesi devam etmektedir. Bu olaylar birbirlerine ba?l? olu?abilece?i gibi, tamamen ba??ms?z olarak gerçekle?ebilirler ki, bu da bir kaos haline dönü?ür.
Tümevar?m yöntemi ile parçalar? inceleyecek olursak. Bir insan?n hayat?nda önemli parçalardan biri olarak ele alabilece?imiz, ( ?nsan hayat?n? 4 parçaya ay?rd???m?z? dü?ünerek ) çocukluk, gençlik, olgunluk ve ya?l?l?k. Çocukluk dönemi bunlardan tikel evetleme ekleminin önce gelen ve sonra gelen önermesinde oldu?u gibi, burada da s?ra bak?m?ndan ilk olmas?n?n yan? s?ra ba?lang?ç noktas?na yak?nl???ndan dolay? da en önemli dönemdir.
Bu dönemde ya?ad???m?z olaylara hâkim olamama, yorumda bulunamama ve müdahale edemeyi?imiz. Beynimiz taraf?nda ileride de?erlendirilebilecek ve alaca??m?z kararlarda çok önemli bilgiler olarak bir yerlerde depolan?r. ??te bu depolanan girdiler bizim nas?l birisi olaca??m?zdan ne i? yapaca??m?za kadar pek çok konuda bizi rastlant?lardan uzakla?t?racaklard?r. Nedenlerini anlayamad???m?z olaylar kar??s?nda bu ?ekilde bir aç?klama getiriyoruz ( rastlant? ) oysa problem olarak ele al?p, rastlant?n?n nedenlerini yorumlamaya ba?lad???m?zda daha rasyonel bir sonuca ula?aca??z. Bütün bunlar? yapt???m?zda bile, az önce bahsetti?imiz gibi bir kaos söz konusu olacakt?r.
Benzer çocukluklar ya?am?? insanlar?n birisi avukat olurken di?eri h?rs?z olabilir. Birisi sanatç? olurken di?eri uyu?turucu ba??ml?s? olabilir. Bunun sebebi kestiremeyece?imiz kadar çok girdinin olmas? ve insan beyninin farkl? olaylarda farkl? tepkiler verebilmesinden dolay?d?r ve buda bizi kaosa sürükler.
Bu kaosu bir biraz daraltmak ad?na en az?ndan hayat?m?z?n rastlant?lar de?il sonra gelen den dolay?, entropi yasas?ndan ve ilk olma anlam?nda çocukluktan ba?lad???na dikkat çekmek için olu?turdu?um kompozisyonlarda ve yerle?tirmelerde, sar? bant ile belirledi?im s?n?rlar?n içine izleyiciyi çekmek, kendi sar? band?n?n ötesine geçme ve hayat?n? daha somut bir biçimde de?erlendirmeye yönlendirmektir.