Painting by Alexei Antonov

oil, canvas

Portfolio Entries