My God by IRINA POPOVA

2004, oil on canvas, 70х120 сm

Portfolio Entries