1 by Igor Buszkowski

Oil on canvas, thread. 46x55.

Portfolio Entries